งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 000706
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพิพัฒน์    ปิดตาไชโย
2 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีรพงษ์    ติมุลา
1. นายคำพันธ์    ทบวอ
3 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ปักกังวะยัง
1. นายประมวล    ประมายะยัง
4 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนานนท์    ปธิรูโป
1. นายนุกุล    สิงห์สีโว
5 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ประธาน
1. นายบัวผิน    สุระมาศ
6 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชัยพร    อันศิริ
1. นายคเชนทร์    กำจัด
7 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอนันตศักดิ์    พวงเพชร
1. นายประหยัด    ศรีสมศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................