งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 000705
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายรณธพร    จันทิชัย
1. นายผิน    ดาวเรือง
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปิยะ    วงษ์ลา
1. นางประดับศรี    กิจชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................