งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 000704
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภูมิธรรม    หอมทอง
1. นางสาวอรพรรณ    นนทไชย
2 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวชิระพงษ์    สุขดี
1. นายประจักษ์    เทียงดาห์
3 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวสันต์    ศรีวรรณะ
1. นายคำพันธ์    ทบวอ
4 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    กุณโฮง
1. นายนิวัต    แคนสา
5 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    โคตรแก้ว
1. นายประเคน    มะหัด
6 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์    ปะวะศรี
1. นายทองสุข    ประพันธมิตร
7 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนรักษ์    อุ่นคำ
1. นายคเชนทร์    กำจัด
8 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปัญญาพล    อุดทาโกสม
1. นายอำนาจ    สืบสุนทร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................