งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สภานักเรียน ม.1-ม.3 000070
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภานุวัชร    ยอดปราสาท
2. เด็กชายพันธกานต์    รูขะจี
3. เด็กชายศุภศักดิ์    ยิ่งเสมอ
4. เด็กชายศุภศักดิ์    ทองนาค
5. เด็กหญิงปาริมา    ชัญถาวร
6. เด็กชายอภิชัย    ดอกมะลิ
7. เด็กชายโยธิน    ภักดี
8. เด็กหญิงทองคำ    กองแก้ม
9. เด็กหญิงวิภาดา    พวงเพชร
10. เด็กหญิงวิมลศิริ    ทาสีนวล
1. นายไพรัช    กัณโสภา
2. นางสาวอาทิพร    โมสืบแสน
3. นายต๋อง    สุวรรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................