งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 000007
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมัลลิกา    สิงห์สองคอน
1. นางสาวนางสาวเจษฎาภรณ์    เทียบพิมพ์
2 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐชญา    ตอรัมย์
1. นางนันธิดา    ทาสุธรรม
3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    มุลนิล
1. นางสุกัญญา    เพียพยัคฆ์
4 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงดรุษกร    ทับผา
1. นางแวว    เที่ยงราช
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ยศตะโคตร
1. นางสุพิมล    อามาตร์
6 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ปิดตานัง
1. นายพินิจ    บำรุง
7 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    บุญทองโท
1. นายสนั่น    สาบัวน้อย
8 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกชกร    ผาเพชร
1. นางนวลจันทร์    พิมพ์สิม
9 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเกษศิรินทร์    แก้ววิเศษ
1. นางลำดวน    ยอดสะเทิน
10 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสิริวิมล    กัดไธสง
1. นางกิตติวรรณ    เชาระกำ
11 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริภัส    ศรีเสน่ห์
1. นายหนูกัน    มะปะเท
12 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธัญพิชชา    ไชยเกตุ
1. นางรัติการ    ศรีสุนทร
13 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวนิดา    เสียมกระโทก
1. นางวรรณิตา    ศรีบานชื่น
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยาณี    สมศรี
1. นางพิณรัตน์    ปะบัวบาน
15 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอนุธิดา    งามศร
1. นางปาริชาติ    นุริศักดิ์
16 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสริดา    บุษดา
1. นางวนิดา    ศรีอ่อนหล้า
17 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    ปทุมานนท์
1. นางภูษณิศา    สุนนทราช
18 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุธิรา    แว่จิว
1. นางมณีรัตน์    -
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................