งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 000068
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวพรชิตา    ชัยเฉลิม
2. นางสาวฐิตินันท์    พงษ์กะฐิน
3. นางสาวเกศราพร    สืบสุนทร
1. นางวิมลรัตน์    ภัทราบุญญากุล
2. นางมริยา    ศรีสังข์
2 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวารุณี    หอมเชย
2. นางสาวพรรณภา    มาตย์แท่น
3. เด็กชายภูภัทร    แก้วหะวงศ์
1. นางธัญภร    วัฒนบุตร
2. นางสุจินดา    จันทะกระยอม
3 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธิติมา    วงบ้านดู่
2. เด็กหญิงสุภาพร    วรติยะ
3. เด็กหญิงกรพลอย    คงพัฒน์
1. นางพรรณทิพา    อินทะมน
4 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจิตรกร    สำราญดี
2. เด็กหญิงดารุณี    กานัง
3. เด็กหญิงสุวิมล    แสงอรุณ
1. นางอรุณี    ราชโคตร
2. นางสาวทัศนีวรรณ    เหล่าอรรคะ
5 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวกนกพร    จันทะกา
2. นางสาวรัติติยากร    พลยามา
3. นางสาวดวงลดา    แสงอรุณ
1. นางอัมพร    ลดาวัลย์
2. นางเกวรินทร์    สุทธะพินทุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................