งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 000067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลิดา    ไชยเกตุ
2. เด็กหญิงอรุโณทัย    แซ่กัว
3. เด็กหญิงจิรภิญญา    ศิริเกษ
1. นางนิภารัตน์    นิราราศน์
2 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงยุพา    กองเกิด
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ    ฝ่ายพลแสน
3. เด็กหญิงพัชริดา    รัชสมบัติ
1. นางสุริพร    ปิดตังนาโพธิ์
2. นางละเอียด    วิชาชัย
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิศรุตา    คำสมัย
2. เด็กหญิงณัฐริกา    สืบสุนทร
3. เด็กหญิงศิริพร    กิลี
1. นางวิมลรัตน์    ภัทราบุญญากุล
2. นางมริยา    ศรีสังข์
4 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภัตรา    คำสมบัติ
2. เด็กหญิงบุษกร    พรมดอยกลอย
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    หลายมาลา
1. นางอำไพ    บุญทองโท
2. นายสนั่น    ชาบัวน้อย
5 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงประณิดา    เมรุด
2. เด็กหญิงพรพิมล    ปะนาโต
3. เด็กหญิงชลิดา    ปะกินัง
1. นางทองสาร    สีหาบุญมาก
2. นางแก้วตา    เสนาคุณ
6 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจารุณี    เกียนนอก
2. เด็กหญิงพรนภา    ปินะพัง
3. เด็กหญิงอรปรียา    ปินะสา
1. นางสาวนิตยา    สังขะพัฒน์
2. นางนันทิยา    สีสุแล
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แสงโทโพ
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์    ชาวพงษ์
3. เด็กหญิงกรรณิกา    พานอก
1. นางสุวพร    ศรีสารคาม
2. นางพุทธรักษ์    ภูตาโก
8 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปาริมา    ระวิไชย
2. เด็กหญิงการญา    หอมพันนา
3. เด็กหญิงสุธาสินี    ประุทุมฝาย
1. นางพรรณทิพา    อินทะมน
9 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงดาวรุณี    วะรงค์
2. เด็กหญิงอมลวรรณ    แก่นพรม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    บัวพันตอง
1. นางสาวนงนุช    มหา
2. นางมยุรี    บุญบรรจง
10 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนรศรา    ผิวบาง
2. เด็กหญิงปิยะดา    มิละถาโก
3. เด็กหญิงวรัญญา    มลิเลิศ
1. นางอัมพร    ลดาวัลย์
2. นางกุลธิดา    ภารวงษ์
11 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปุสยา    สมศรี
2. เด็กหญิงธนภรณ์    พรลำเดช
3. เด็กหญิงฐานิดา    พาเจริญ
1. นางละไม    พิเศษ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................