งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 000064
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพิชชานันท์    เจริญเขต
1. นางสุวัจนา    สาทองขาว
2 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    วรรณปะโพธิ์
1. นายสมชาย    สัจจะเขตร์
3 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายไพบูลย์    ปาปะไพ
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    กลีบจำปา
5 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ศรีวรรณะ
1. Mr.GUI    LINGQIN
6 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกฤษดากร    หนูแก้ว
1. นางกันทิมา    ปัตตานัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................