งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 000063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรประวีณ์    บุตรพรม
2. เด็กหญิงรัชฎาพร    โสภา
3. เด็กหญิงญาณิญา    โพธิสาร
4. เด็กหญิงเกศรา    เทพราชา
5. เด็กชายทวีเกียรติ    เทียงที
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพีรพล    มะธิโตปะโน
2. เด็กชายชนายุทธ    พิมพ์มี
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    พรมรักษ์
4. เด็กหญิงพัชรา    บรรดาศักดิ์
5. เด็กหญิงเสาวรัตน์    วันดี
1. นางอรสร    เผ่าฉนวน
2. นางสาวเมลดา    นนทสิงห์
3 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพีระพล    ทิพย์มนต์
2. เด็กหญิงนุจรินทร์    สาแก
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ชมชื่น
4. เด็กหญิงสุภรภาณ์    วินิจ
5. เด็กหญิงนุชรี    แสนศรี
1. นางสาวรัตนา    ปักกะมานัง
2. นางบาลเมือง    เอกรักษา
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวราลักษณ์    โพธิจักร
2. เด็กหญิงกัณฐมณี    ชินปัทม์
3. เด็กหญิงจรูญวรรณ    บุตะกะ
4. นางสาวณรากรณ์    โพธิ์ไพร
5. นางสาวมินตรา    ปะติเท
1. นางสายฝน    อ
2. นางสายฝน    อัปมะโน
5 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณิภา    พรมลี
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์    ปาปะเค
3. เด็กชายบัญญธร    ประจุคะเนย์
4. เด็กชายนันทพงษ์    บุญรินทร์
5. เด็กหญิงศศิวิมล    สายยศ
1. นายกวีภัทร    ชื่นใจ
2. นางบัวผัน    เพียรโคตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................