งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 000062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพิพิธภัณฑ์    รามางกูร
2. เด็กชายเจษฎายุทธ    สิงคะเตลิด
3. เด็กชายศุภชัย    โพธาราม
4. เด็กชายวรเมธ    แสงมณี
5. เด็กชายอภิศิษฐ์    จิตรตรีเมต
6. เด็กชายเฉลิมศักดิ์    สุนทะวงษ์
7. เด็กชายภัทรพงศ์    เจริญสุข
8. เด็กชายอนุวัฒน์    ท้าวสิงห์
1. นายประจันทร์    พูลเพิ่ม
2. นางภัทรา    นครศรี
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชุติพนธ์    แก้วบุดสา
2. เด็กชายวีระศักดิ์    ชิณพัฒน์
3. เด็กชายสุวิทย์    พันนาเหนือ
4. เด็กชายสิทธิพร    พลชุมแสง
5. เด็กชายอภินันท์    จันทร์ปา
6. เด็กชายจรัญ    นันตะนะ
7. เด็กชายธีระพงษ์    ภาพร
8. เด็กชายสุริยา    พิลาลี
1. นายสังคม    พิมพ์ขวัญ
2. นางสาวพรรณี    ตัณฑ์ประศาสน์
3. นางรัตนา    ศิลป์ศิริวานิชย์
3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายพงศกร    ศรีวรรณะ
2. เด็กชายจีรวัฒน์    เหล่าราช
3. เด็กชายอนุพงษ์    ปาปะขำ
4. เด็กชายตรีวิทย์    ปาปะกี
5. เด็กชายวรวิทย์    ภูแม่นเขียน
6. เด็กชายเสกสรร    สุขเจริญ
7. เด็กชายศิลา    ปาปะขำ
8. เด็กชายณัฐพงษ์    วรรณพิรุณ
1. นายอำนาจ    อินโท่โล่
2. นายถาวร    ตาพล
3. นายธงชัย    ประจุดทะศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................