งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Multi Skills Competition ม.1-ม.3 000061
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมนัสวี    คามภู
1. นางอรสร    เผ่าฉนวน
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิสาพร    สุขกับหลง
1. นายกัมปนาท    ศรีสุนทร
3 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวศิราภรณ์    แก้วบุตรสา
1. นางสาวทัศนีวรรณ    เหล่าอรรคะ
4 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวอารียา    มนตรี
1. นางวันทนีย์    พินิจ
5 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรชุมา    สีแหงโคตร
1. นางสาววิมลฉัตร    นามมนตรี
6 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวสุดารัตน์    มณีล้อม
1. นางเกวรินทร์    สุทธะพินทุ
7 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมธุรส    สังข์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................