งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 000604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริกัลยา    ปะโคทัง
1. นางสาวสาวิตรี    ปาริโต
2 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงแก้วกมล    ยมภักดี
1. นางนงลักษณ์    ชาติแพงตา
3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรจิรา    จันดา
1. นางอรวรรณ    สุระศรี
4 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเพชรดา    นบไธสงค์
5 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชรัญญา    ทบแก้ว
1. นางสาวสุคณธาวาศ    จุลนาถ
6 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    เกี้ยงดา
7 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีบู้อ่ำ
1. นางธัญพิชชา    ทิพสีลาด
8 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    เข็มพิลา
1. นางสาวปิยพร    อาระหัง
9 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสิริวิมล    สืบสุนทร
1. นายสุเนตร    ราชบัณฑิต
10 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอติกานต์    พาหนวด
1. นางจุฬารัตน์    เขตคาม
11 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยกร    บุญยะเพ็ญ
1. นางวันเพ็ญ    บางวิเศษ
12 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกมลชนก    นันทเสน
1. นางสาวรจเรข    บุญเจษฎารักษ์
13 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรนิรัน    ช่วยโนน
1. นางสาววิลาวัลย์    จันทะดวง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................