งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 000602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวีรเดช    แก้วขวัญข้า
1. นางนงลักษณ์    ชาติแพงตา
2 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุวัฒน์    ปะติตัง
1. นางสาวสุคัณธามาศ    จุลนาถ
3 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจรัส    ไชยบุญ
1. นางศิริกัญญา    วงศ์กาคำ
4 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุริยะ    เอี้ยงจันทร์ทึก
1. นางโสภิญฆ์ฎา    มนตรี
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเทิดศักดิ์    จันทร์วิจิตร
1. นายสังคม    พิมพ์ขวัญ
6 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนราธิป    แก้วสีขาว
1. นางอรุณี    ปลายขอก
7 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเดชชนา    วรรณี
1. นายสุเนตร    ราชบัณฑิต
8 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายทวี    พลวิเศษ
1. นางพงษ์ลัดดา    วันชา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................