งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 000601
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายโชคอนันต์    นางสีคุณ
2. เด็กหญิงมณฑกานต์    แสงอรุณ
3. เด็กหญิงภัทนาวดี    เชื้อนิตย์
4. เด็กหญิงนัธมล    ปะทะรัมย์
5. เด็กชายฐานันดร    เอ็มประโคน
6. เด็กชายเปรมวดี    สุดา
7. เด็กหญิงศิริรัตน์    ขันชนะ
8. เด็กชายธนวัฒน์    โพเทพา
9. เด็กชายจักรี    บุญไธสง
10. เด็กหญิงณัฐมน    ดียิ่ง
11. เด็กหญิงกุลณัฐ    น้อยนันท้าว
12. เด็กหญิงธิมาพร    คำภาไพร
13. เด็กชายอรรถพล    พลวิเศษ
14. เด็กชายรวิชญ์    ส่วนบุญ
15. เด็กหญิงศรีสกุล    สังสุวรรณ์
16. เด็กหญิงมณฑิรา    จำปานิล
17. เด็กหญิงอริสา    วัลละภา
18. เด็กชายอรรคพล    โพธิ์เทพา
19. เด็กชายพุฒิพงษ์    คำหลวง
20. เด็กชายอดุลย์    พลมีเดช
21. เด็กชายนัทธกานต์    โชงรัมย์
22. เด็กชายรัฐกิจ    สายาง
23. เด็กชายอนุพงษ์    สีดาชมภู
24. เด็กชายณัฐพล    แก้วดอนรี
25. เด็กชายนันทวัฒน์    ชินบุตร
26. เด็กหญิงอภัสรา    ศรีทน
27. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    พานิชศิริ
28. เด็กหญิงพิราวรรณ    สมมัชฉา
29. เด็กหญิงเจนจิรา    ปกสันเที๊ยะ
30. เด็กหญิงจิรานันท์    คำนนท์
31. เด็กหญิงวิรดา    นาคนวล
32. เด็กหญิงณัฐริกา    ทองนอก
33. เด็กหญิงอภิญญา    ดวงตา
34. เด็กหญิงพรนภา    นวนมิตร
35. เด็กหญิงวิราวรรณ    โนนสังข์
36. เด็กหญิงวิราสิณี    เกลี้ยงกรแก้ว
1. นายสังคม    พิมพ์ขวัญ
2. นายศรายุทธ    เสนาสุธรรม
3. นางรำไพพรรณ    โคตรไกรสร
4. นางประมุข    สุริยภาพ
5. นางรัตนา    ศิลป์ศิริวานิชย์
6. นายสุวิทย์    คำมณี
7. นางสาวพรรณี    ตัณฑ์ประศาสน์
2 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายเสฏฐวุฒิ    โพธิ์จันทร์
2. นายชัฃรินทร์    ภูสะเทือน
3. นายศรัญ    คานไธสง
4. เด็กชายภาคินัย    อุ่นบุญ
5. เด็กชายพรชัย    โพธิ์กล้าง
6. เด็กชายพิศาล    ลีรัตน์
7. เด็กชายศิรชัช    ตะโหนด
8. เด็กชายวรวุฒิ    จันดวง
9. เด็กชายวรายุส    เล็งไธสง
10. เด็กชายไกรวิทย์    สาริมา
11. เด็กชายไวทยา    พูลเกษม
12. เด็กหญิงจันทนิภา    จันทะสอน
13. เด็กชายณัฐพล    จันทร์สุภาเสน
14. เด็กชายวิศรุต    เลงไธสง
15. นายพงษ์ดนัย    สังเสวี
16. เด็กหญิงจิตยา    เหยื่อแสวง
17. เด็กหญิงวิชาลดา    มะลิสา
18. เด็กหญิงอรวินท์    จันทะเสน
19. เด็กหญิงบุษราคัม    วันชนะ
1. นายบัณฑิต    ทาชารี
2. นายถวิล    สืบสุนทร
3. นายพยงค์    การิเทพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................