งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Multi Skills Competition ป.4-ป.6 000060
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนวพล    ธาดาบุญยานนท์
1. นางสาวนิตยา    ปิดตาระโพธิ์
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสกร    โคตรจันทึก
1. นางสาวสุวัจนา    สาทองขาว
3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณฐฐิติพร    สอนเจริญ
4 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปนิดา    ปิดตาระโพธิ์
5 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนริชสรา    สีบุดสี
1. นายชาวฤทธิ์    สัจเขต
6 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสิปปกร    ศรีสว่าง
1. นางนุชนาถ    ทองกอง
7 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    เหล่าศรี
8 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปณาลี    กึกก้อง
1. นายทองคำ    คำดำ
9 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมัชฌลิตา    ราชมนตรี
1. นางบุญเกตุ    พิจุลย์
10 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสาลินี    กาแก้ว
1. นางสาววิสาขะ    สิริสัมพันธ์ชัย
11 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญาพรรณ    พันธ์ละออ
1. นางพรนภา    วิลาชัย
12 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนริศรา    อาสาเสนา
1. นางอธิกา    โพธิสัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................