งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 000006
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    คาระหัตต์
2. เด็กหญิงวิภาดา    วิดชัยพัฒน์
3. เด็กหญิงศิรินัน    ปุเรกะตัง
1. นางสาวนาเลา    ทิพย์อำนวย
2. นางสาวเมลดา    นนทสิงห์
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายปรเมศก์    ทรงรัมย์
2. นายคงศักดิ์    ปาฏิสัจจ์
3. นายเกียรติศักดิ์    บัวรัตน์
1. นายเสนีย์    ศรีสุนทร
2. นางจงกล    ต่อโชติ
3 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายจักรกฤษณ์    ประพาศพงษ์
2. นายจิรวัฒน์    ปักกังวะยัง
3. นายวิจิตร    แคนสี
1. นายไพยนต์    ประพาศพงษ์
2. นายทองอินทร์    คลังดงเค็ง
4 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายสมชาย    แก้วฉาย
2. นายสรวิชญ์    ไกรจันทร์
3. นายทรงพล    ลาหนองแก
1. นางเยาวรัตน์    ธนูสา
2. นายบัวผิน    ฝาแก้ว
5 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ภารวงค์
2. เด็กชายอภิรักษ์    พลสิมมา
3. เด็กชายณัฐพล    อเดโช
1. นายกิตติศักดิ์    พลสิทธิ์
2. นางคำนึง    พลสิทธิ์
6 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพันธกานต์    พันลีคำ
2. เด็กชายเฉลิมพร    เพชรวงษ์
3. เด็กชายอาทิตย์    วงสีสา
1. นางฐิติพร    เขมะปัญญา
2. นางสาวมณี    จันปัญญา
7 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกรวิทย์    ใจสี
2. เด็กชายโกวิทย์    ปิตตังนาโพธิ์
3. เด็กชายภูมินทร์    รินไธสง
1. นายวงเดือน    กำมะไชยคำ
2. นางสาวนภาภรณ์    จตุรปา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................