งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 000059
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอัศนัย    แถลงคำ
2 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี    ประทาศรี
1. นางอุทัย    รุ่งร่มเย็น
3 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรัชฎาพร    โสภา
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    สุทธิเภท
1. นางอรสร    เผ่าฉนวน
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    ทอนเสาร์
1. นายกัมปนาท    ศรีสุนทร
6 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเรวัฒน์    แสงโพธิ์ดา
1. นางชนิดา    น้อยตาแสง
7 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสรวงสุดา    อินทรวิเศษ
1. นางสาวรัตนา    ปักกะมานัง
8 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญสุดา    ปักการะโถ
9 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศรันยา    ปะริสาเก
1. นางนริศร    ปทุมพร
10 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนันทวดี    เขียวอุดสา
11 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงบุษบา    พูลเจริญ
1. นางพัชรี    ปะมา
12 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจินตนา    พันบุดดา
1. นางสาวทัศนีวรรณ    เหล่าอรรคะ
13 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณณิสา    โยธาวงศ์
1. นางสาววิมลฉัตร    นามมนตรี
14 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    แสงอรุณ
1. นางเกวรินทร์    สุทธะพินทุ
15 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุขณภา    ศรีสมศักดิ์
1. นางสริตา    จีบค้างพลู
16 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จันทรจร
1. นางสาวนิตยา    ปักกาโล
17 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวอัญชลี    อันน้อยนนท์
1. นางเครือฟ้า    ไวแสน
18 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวรดา    ทวีรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................