งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 000058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเมธินี    จันทะสาร
1. นางสาวสาวิตรี    ปาริโต
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนา    พลอาษา
1. นางรัศมี    พูลทา
3 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเกศมณี    ศรีณรงค์
1. นางอมรพรรณ    สุขเอี่ยม
4 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิรประภา    ใจหาญ
1. นางสาวศิริมา    จันทะคาม
5 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวรฤทธิ์    นพไธสง
1. นางชนิดา    น้อยตาแสง
6 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอัครพล    บุญแผน
1. นางสาววันทนีย์    พิมสุโพธิ์
7 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเตรียมวิทย์    วังทัน
8 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรักษ์สุดา    เวียงบาล
9 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยวดี    เวียงทอง
10 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณิภา    วิรุฬโรจน์
1. นายปัญญา    บาริศรี
11 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเพชรัตน์    เรืองวงศ์
1. นางสาวปิยพร    อาระหัง
12 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    ผิวทอง
1. นางยุวนิต    ประโคทัง
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิระนันท์    จูมเกตุ
1. นางสายฝน    อัปมะโน
14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    สมรูป
1. นางสาววิมลฉัตร    นามมนตรี
15 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพีระดา    จันทะนัน
16 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณิสา    สอนสิทธิ์
17 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    คำผา
1. นางนุ่มนวล    กะตะศิลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................