งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 000057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอัจฉรา    กุมไธสง
2 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุดาลักษณ์    ปริวันตา
3 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวสมฤดี    สอนวิเศษ
4 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    หินไธสง
1. นางญาณ์ณิศา    แสนเมืองแก้ว
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    ทิพย์วงศา
1. นางอรสร    เผ่าฉนวน
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนวลฉวี    ปะกิระคะ
1. นายกัมปนาท    ศรีสุนทร
7 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกุสุมา    คำสีแก้ว
8 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    ชัยดา
1. นางนริศร    ปทุมพร
9 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายธวัชชัย    จันฉว่่าง
1. นางภัทรพร    ปินะภา
10 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พรผะกา
1. นายทองใส    หมื่นศรี
11 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ช่างเหล็ก
12 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวงเดือน    ทองใบ
1. นางสาวหทัยรัตน์    ทองพราว
13 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริยากร    กาดทอง
14 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    มูลกิตติ
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    เกตุนอก
1. นายสังวาลย์    จำปาสุข
16 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    จิตซ้าย
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    อุดทาทอง
1. นางสายฝน    อัปมะโน
18 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเกศรา    ปะนามเท
1. นางอังคณาพร    คำแสนพันธ์
19 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวเหมือนฝัน    แสงอรุณ
1. นางสาวทัศนีวรรณ    เหล่าอรรคะ
20 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิภา    ศิริเลี้ยง
1. นางวันทนีย์    พินิจ
21 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอัจฉรา    อ่อนศิลา
1. นางสาววิมลฉัตร    นามมนตรี
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวประกายฟ้า    ปะกิคะเนย์
23 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาพร    แก้วหมื่นทรง
1. นางเกวรินทร์    สุทธะพินทุ
24 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    วงษ์ศรีษะ
1. นางเกื้อกูล ชุมศรี    ชุมศรี
25 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    วิไลพรหม
26 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    สายเพชร
1. นางสาวนิตยา    ปักกาโล
27 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมธุรส    สังข์ทอง
28 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    สีทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................