งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 000056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสศร    โพธิรินทร์
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชนพร    น้อยตาแสง
1. นางสาวสุวัจนา    สาทองขาว
3 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเอมิกา    บุบผามาลา
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพิกุล    เทียงคำ
1. นางอรสร    เผ่าฉนวน
5 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ    ศรีจำนงค์
1. นางปราณี    แสนเมืองแก้ว
6 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ทองลือ
7 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชนม์นิภา    อุณาธิเนย์
1. นางนุชนาถ    ทองกอง
8 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ทองยอดน้อย
1. นางภัทรพร    ปินะภา
9 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปฐมาวดี    ไปพบ
1. นางสมหวัง    ทัพสุริย์
10 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสหรัฐ    ชินภักดี
1. นางนิรมล    จันโทสุทธิ์
11 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ    ดงพระจันทร์
1. นางสาวปิยพร    อาระหัง
12 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    มะปะเท
1. นางอรุณี    ทุมดี
13 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐดนัย    ตันติกุลวัฒนกิจ
1. นางจิราภรณ์    เดชบุรัมย์
14 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชนิดา    ปุริสังข์
1. นางสาววิสาขะ    สิริสัมพันธ์ชัย
15 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิศรุตา    วรแสน
1. นางสาวสงเคราะห์    แก้วทาสี
16 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชนกกานต์    นามคุณ
1. นางอธิกา    โพธิสัย
17 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ลาดนาเลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................