งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 000055
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกัลธนัสฐ์    ระถี
1. นายวีระพัฒน์    พิฑูรย์กุลเศวต
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปวริศา    ภูมิภักดิ์
1. นางจริยาภรณ์    ชมภูพาน
3 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชญานนท์    กุยรัมย์
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงดุษฎี    ปุ้งไชย
1. นางอรสา    เผ่าฉนวน
5 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชินวัตร    ทับหัวหนอง
1. นางชนิดา    น้อยตาแสง
6 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภูรินทร์    ยอดมาลี
1. นางสมควร    สีเชียงหา
7 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศุภณัฐ    ปินะกาตาโพธิ์
8 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภูวิศ    คงทอง
1. นางสาวรัชฎาภรณ์    อาระหัง
9 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชารินา    พาลเหนือ
1. นางสมหวัง    ทัพสุริย์
10 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แก้วสียา
11 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปริณดา    กึกก้อง
1. นางสมพร    แก่นนาคำ
12 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนรินทรา    พิจุลย์
1. นางสาวธัญญรัตน์    อัฐิปา
13 โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิจิตรา    สมรุด
1. นายบุญศรี    ทาชารี
14 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวริษฐา    ญาติโสม
15 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลิตา    ปัจจัยยัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................