งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 000054
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ    คินานันท์
1. นางญาณ์ณิศา    แสนเมืองแก้ว
2 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    เหวนอก
1. นางยุพาลักษณ์    ใจถวิล
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    เทียบคำ
1. นางอรสร    เผ่าฉนวน
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวัชรินทร์    สอนวงษ์
5 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์    บริสุทธิ์
1. นางสาวรัตนา    ปักกะมานัง
6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวกรรณิกา    ศรีจรัส
1. นางกัญจนพร    ศรีวงยาง
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวไพลิน    หมั่นบุ่ม
8 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2
9 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    แหลมไธสง
1. นางอังคณาพร    คำแสนพันธ์
10 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    อ้วนสา
1. นางสาวทัศนีวรรณ    เหล่าอรรคะ
11 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศุภกานต์    จงเทพ
1. นางสาววิมลฉัตร    นามมนตรี
12 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพัณฑิลา    จันทะนัน
1. นางเกวรินทร์    สุทธะพินทุ
13 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    ลีหล้าน้อย
1. นางเกื้อกูล    ชุมศรี
14 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเอกภพ    พลศรีพิมพ์
1. นางเครือฟ้า    ไวแสน
15 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยพิลมย์    จันทะรัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................