งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 000053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศศิริญญ์    แสงชาติ
1. นางอาริยา    ตรีวิเศษ
2 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงทิพเนตร    แทนชิน
3 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    โพธิ์แปลง
1. นางญาณ์ณิศา    แสนเมืองแก้ว
4 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศุพรัตน์    น้อยบุตร
1. นางปราณี    แสนเมืองแก้ว
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงประภาพรรณ    พวงศรี
1. นางสาวพีระญาณ์    พิมพ์ดอนอัด
6 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    หนอสีหา
1. นางนุชนาถ    ทองกอง
7 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศรายุทธ    พยังเฆ
8 โรงเรียนบ้านโคกเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวัน    เทาดี
9 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    โยธะมาตย์
10 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปฏิพัทธ์    ประริวันโต
1. นางสาวหทัยรัตน์    ทองพราว
11 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    บัวรัตน์
1. นางหนูไกร    อินละคร
12 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    พันโพคา
1. นางศิริพร    สุทธิยา
13 โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    ฤทธิ์จันดา
1. นางยุพิน    พิมสอน
14 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวันณิภา    ศรีสมบัติ
1. นางสาวเสาวนีย์    อามาตย์เสนา
15 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงลลิตา    อุตส่าห์
1. นางเกวรินทร์    สุทธะพินทุ
16 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนริศรา    แสนโฉม
17 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชนิตา    พานิช
1. นางนุ่มนวล    กะตะศิลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................