งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 000052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธงชัย    สุขสำราญ
1. นางสมควร    เวทพิทักษ์
2 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปัญญาสิทธิ์    แทนชิน
3 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศศิญาภรณ์    คงไธสง
5 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    ปิดตาทะโน
1. นางชนิดา    น้อยตาแสง
6 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปานรพี    ปะนัดเท
1. นางสาวสุคัณธามาศ    จุลนาถ
7 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอาทิติยา    หนอสีหา
1. นายอุดมพร    ถาโคตร
8 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนันธนา    ครองวัง
1. นางสมพิศ    แพงจันทร์
9 โรงเรียนบ้านโคกเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ศรีกุลคร
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอภิวรรณ    โยธาศรี
11 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    ปาสาจัง
1. นางประภาวดี    เหล่าสิทธิ์
12 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชุติมา    ไปดง
13 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงดลพร    จันโทสุทธิ์
1. นางสาวธัญญรัตน์    อัฐิปา
14 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงทักศิกา    อินทพงษ์
1. นางสาวพุ่มพวง    ไชยสงคราม
15 โรงเรียนบ้านหารฮี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    มาตรทอง
16 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกฤษณะ    จำเริญ
17 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรนิช    หันยัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................