งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ซูโดกุ ม.1-ม.3 000516
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศาสตรา    ทิพย์วงศา
1. นางจุรีวรรณ    นิไทรโยค
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิวพร    ดวงภักดีรัมย์
1. นายสุวิทย์    คำมณี
4 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2
6 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนาคาร    สรสิทธิ์
1. นางพรทิพย์    ปะวาระณะ
7 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2
8 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    แคนเภา
1. นางทุติยา    ธูปขุนทด
9 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุทัศน์    ไพจันทึก
1. นางสาวอาทิพร    โมสืบแสน
10 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    วงศ์งาม
1. นายศมพง    มติกรกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................