งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม คำคม ป.1-ป.6 000512
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    แซ่น้า
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์    ฤทธิ์มหา
1. นายสุริยา    อุ่นประชา
2. นางดารณี    สีเล
2 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2
3 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกิตติกร    ตลับทอง
2. เด็กชายปณิธาน    ปะวะทัง
1. นางจันทร์เพ็ญ    เบ้าหัวดง
4 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายคุณากร    ทานะสี
2. เด็กชายวรพล    เกษหอม
1. นางลำดวน    ยอดสะเทิน
2. นางพจมาลย์    ป้อมจาหยับ
5 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐกมล    พลศรีราช
2. เด็กหญิงอารียา    วรรณวงษา
1. นายบรรเทิง    รัตนเถรา
2. นายวัชรินทร์    ศรีโยวงค์
6 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2
7 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเลอสรร    พันชาด
2. เด็กหญิงพรนะภา    ประเพชรักษ์
1. นางสาวสมาน    วังทัน
2. นางหนูลักษณ์    ใจดี
8 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2
9 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    สิงห์ทอง
2. เด็กชายวัฒนา    คุ้มหมู่ม่วง
1. นายพิสิษฐ์    เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม    ภูมินา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................