งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Cross word ป.1-ป.6 000511
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2
2 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2
3 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2
5 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2
6 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายคุณากร    ทานะสี
2. เด็กหญิงปวีณา    น้อยจันทร์วงษ์
1. นางนุชนาถ    ทองกอง
2. นางสมควร    สีเชียงหา
7 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    แสงโพธิ์ดา
2. เด็กหญิงกาญศิริ    แสนศรี
1. นางอารยา    เสนาสุธรรม
2. นายวิไล    เขมะรัง
8 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ดาบุตรดี
2. เด็กชายปฐมพงษ์    ชิณศรี
1. นายบรรเทิง    รัตนเถรา
2. นายวัชรินทร์    ศรีโยวงค์
9 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2
10 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    หันทะยุง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ    ศรีสุข
1. นางวันดี    มุสิกา
2. นางอัณชนาพร    ศิริพรทุม
11 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    แก้วอนันต์
2. เด็กหญิงวรัญญา    ชารีโย
1. นางบุญเกตุ    พิจุลย์
2. นางสาวธัญญรัตน์    อัฐิปา
12 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวีรยา    ประมูลจักโก
2. เด็กชายธีรภัทร    พูนศิริ
1. นางสาวสงเคราะห์    แก้วทาสี
2. นางสาวเสาวนีย์    อามาตย์เสนา
13 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2
14 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................