งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม A Math ป.1-ป.6 000510
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภูวนัตถ์    บุบผามะตะนัง
2. เด็กชายอานนท์    วันภักดี
1. นางจันทร์เพ็ญ    เบ้าหัวดง
2 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชัญญา    ชินโคตร
2. เด็กหญิงขวัญลิสา    ศรีจันทร์
1. นายวีระชัย    แสงโทโพธิ์
2. นายวัชรินทร์    ศรีโยวงค์
3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวชิรวุธ    ตาลวงศ์
2. เด็กหญิงภทรพรรณ    เกษมราษฏร์
1. นางยุวลักษณ์    ใหญ่นอก
2. นายจวน    ขันติโล
4 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชญาดา    สุขทั่ว
2. เด็กหญิงทิวาพร    ดาบสีพาย
1. นางอุมาพร    บุญถม
5 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................