งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ซูโดกุ ป.1-ป.6 000509
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2
2 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงค์    ยอดผล
1. นายศรายุทธ    เสนาสุธรรม
4 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรอินทร์    อุลนาจันทร์
1. นายนิวัต    แคนสา
5 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชญานิชฐ์    สุมาสา
1. นางสาวพิมพาภรณ์    ปัดตังทานัง
6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ภูมิกระจ่าง
1. นางอุไรวรรณ    ราชบัณฑิต
7 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสิริยากร    พันชาด
1. นางอรุณลักษณ์    คำมณี
8 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรพิรญ์    อรรคฮาตศรี
1. นางอุมาพร    บุญถม
9 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2
10 โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2
11 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมนธิรา    ชาติไธสงค์
1. นางฉวีวรรณ    อะโน
12 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................