งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 000050
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวณัฐณิชา    จอมทอง
2. นางสาวอังคณา    ชะตารุ้ง
3. นางสาวปิยนุช    สัมมาขันธ์
1. นางสาวจารุวรรณ    ประเสริฐสังข์
2. นางสกุล    คำพิพจน์
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวสุธิตา    โพธิ์ไพร
2. นางสาวปาริชาติ    สืบสุนทร
3. นางสาวมณีนุช    อ๊อดทอง
1. นางวิมลรัตน์    ภัทราบุญญากุล
2. นายเสนีย์    ศรีสุนทร
3 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวสุดารัตน์    อาแคนใส
2. นางสาวลักษณา    บุระเวทายัง
3. เด็กหญิงทินมณี    ลินลา
1. นางยุพา    ชาวพงษ์
2. นางสาวเปรมสิณี    ช่างยา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................