งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 000005
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสถิต    หลงสิม
2. เด็กชายสันติ    หลงสิม
1. นายชูเกียรติ    ปะเสทะกัง
2. นายเสน    ธนบุรี
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอธิวัฒน์    ไชยรัตน์
1. นางอรสร    เผ่าฉนวน
2. นายรังสรรค์    นันทะแสน
3 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภานุมาศ    สุโข
2. เด็กชายพงศ์ธร    จีระออน
1. นายสุพจน์    ชาวหนอง
2. นางสาวอภิรัชพร    ทิ้งแสน
4 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2
5 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชนาภัทร    ปุริเส
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ชาลี
1. นายสมบัติ    ปักเขมายัง
6 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวมินตรา    วรรณสุข
2. นางสาวเนตรสกาว    ธิมาไชย
1. นายพีระศักดิ์    ศิริกิจ
2. นางนิภา    รัตนพร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................