งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 000049
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกฤษกร    ปริชัยยะ
2. เด็กหญิงวิภาดา    วิกรัยพัฒน์
2 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอภินันท์    รักษาภักดี
2. เด็กชายนิภัทร์    ประธรรมโย
1. นายพัฒนเดช    เสตเตมิย์
2. นางละมุล    เชื่อนิตย์
3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวัฒนา    ปาปะกา
2. เด็กชายทิชากร    อาทิตย์ตั้ง
1. นายทองชัย    ภูตะลุน
2. นายอนันต์    โสภาใฮ
4 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอาภรพันธ์    อินทสอน
2. เด็กชายธนวัฒน์    มีบุญมาก
1. นางสาวพิชชานันท์    อรรควัฒนางกูร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................