งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 000048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิรนันท์    ราชวงศ์
2. เด็กหญิงศิรินาถ    ปะทิเก
3. เด็กหญิงปวันรัตน์    บรรเทา
1. นางเมธาวี    นพผล
2. นางศุภมาศ    สิทธิศรีจันทร์
2 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอนงค์นาฏ    บุญละคร
2. เด็กหญิงปภัสนันณ์    ทัดไทย
3. เด็กหญิงวริศรา    พงษ์เบิก
1. นางพรรดร    วงษ์กาฬสินธ์
3 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงทักษพร    บรรณตั้ง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    กุมชาด
3. เด็กหญิงวริศรา    บุบผามะตะนัง
1. นางอรทัย    เจริญนิติกุล
2. นายบัวลัย    ด้วงแหวะ
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพิมผกา    โทแสง
2. เด็กหญิงกัลนิการ์    สืบสุนทร
3. เด็กหญิงรพีพรรณ    กองสิงห์
1. นางวิมลรัตน์    ภัทราบุญญากุล
2. นางพรทิพย์    บุปผารัตน์
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศรีสุดา    เทียรโชค
2. เด็กหญิงละมัย    นาลา
3. เด็กหญิงสุมาลี    จอมศรีกระยอม
1. นางสาวเนตรนภิส    สังสีราช
2. นางนิภาพร    เฮียงกัน
6 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ยางนอก
2. เด็กหญิงปวีณา    พิลาโสภา
3. เด็กหญิงชนกานต์    แพงสาย
1. นางรำภา    ละทัยนิล
2. นางสาวพีริยาภรณ์    แท่นแก้ว
7 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    ไหยะโก
2. เด็กชายศุภโชค    วรรณปโพธิ์
3. เด็กหญิงเยาวภา    หิตายะโส
1. นางบังอร    วรรณปะโพธิ์
2. นางยุพา    ชาวพงษ์
8 โรงเรียนบ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    กล้าหาญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ผลาผล
3. เด็กชายธีรพัฒน์    ภูมิแกดำ
1. นางอาลัย    ปาปะเถ
2. นางพรทิพย์    วรรภา
9 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภัคจิม    พาสนิด
2. เด็กหญิงตติยา    เพียกุนา
3. เด็กหญิงปรียากร    หงษา
1. นางกุลธิดา    ภารวงษ์
2. นายอนุพล    อุปนันท์
10 โรงเรียนบ้านดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนพล    พาชัย
2. เด็กหญิงจันทร์ดี    ประทุมแบน
3. เด็กหญิงปิ่นมณี    พระมะโส
1. นายบุญร่วม    บุตรทา
2. นางสุกัญญา    เชาระกำ
11 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกุลธิดา    สีสุแล
2. เด็กหญิงวิยะดา    ยะถีโล
3. เด็กหญิงวรนุช    บุตรวัด
1. นางพจนา    เพ็ญนวลประเสริฐ
2. นางพรพรรณ    ทรงงาม
12 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธารารัตน์    เฉลิมศักดิ์
2. เด็กหญิงศิริกานดา    ปัดคำ
3. เด็กหญิงอริสยา    สมการ
1. นางสุภาณี    กลับสุข
2. นางสาววันดี    บุตรอุดร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................