งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 000047
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวอริยาพร    โพธิ์พัฒน์
2. นางสาวศศิธร    ฤทธิ์หาญ
2 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวมยุรี    จันหอม
2. นางสาววิลัยพรรณ    สุขแสง
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวอริสรา    พลสอน
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ศรีละบุตร
1. นางบัวไข    เทียบโพธิ์
4 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสายธาร    คงประจบ
2. เด็กหญิงรวิวรรณ    แว่นสีลา
1. นางอุทัย    รุ่งร่มเย็น
5 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอริสรา    กุมไธสง
2. เด็กหญิงศศิภา    แสนสุพัน
1. นางรัชนี    วงศ์วิลาศ
6 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2
7 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวณัฐยา    มหาสิงห์
2. นางสาวพรนภา    ปุริตาเน
1. นางมัชฌิมา    ส่งสัมพันธ์สกุล
2. นางสาวจารุวรรณ    ประเสริฐสังข์
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    เทียบคำ
2. เด็กหญิงฐิติพร    จ้อยสุ่ม
1. นายสุวรรณ์    มนัสสิลา
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวทัศนีย์    อุปเก
2. นางสาวณัฐมล    สุนทะวงศ์
1. นางพรรณี    ปาปะไพ
10 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวสุกัญญา    ทองลอย
2. เด็กหญิงนิภาพร    ศรีอ่ำ
1. นางบาลเมือง    เอกรักษา
2. นางสาวรัตนา    ปักกะมานัง
11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวอรัญญา    ชินพันธุ์
2. เด็กชายชนิสรา    ไปวันเสาร์
12 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนิรชา    โชติกานต์
2. เด็กหญิงนิสรา    บุญลอยสงค์
1. นางลัดดาวัลย์    แทนรินทร์
13 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญพร    เกวียนนอก
2. เด็กหญิงน้องอนงค์    สินธุศรี
1. นางพุทมา    ลาธิโน
2. นางมยุรี    ติดวงษา
14 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวพัชรินทร์    นิลบรรพต
2. นายธนากร    แสงทุย
1. นางยุพา    ชาวพงษ์
2. นายผจญ    โยธราช
15 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธิติสุดา    มุ่งไธสง
2. เด็กหญิงศิรินภา    ปุลาชะโน
1. นางสาวนฤบล    ธรรมพล
2. นางสาวอำนวยพร    ลีสี
16 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอัมพวา    มีแก้ว
2. เด็กหญิงเจนจิรา    สุดตานา
17 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวทิพย์สมัย    นิราวาศน์
2. นางสาวจันทิมา    น้ำทิพย์
1. นางพรทิพย์    ปะวาระณะ
18 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    กล้าหาญ
2. เด็กหญิงพรรณิภา    สาขจร
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอิงตะวัน    ลาโพธิ์
2. เด็กหญิงพัชรา    โพธิ์ชัยเลิศ
1. นายทองดี    จันโทสุทธิ์
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายรักเกียรติ    ทุมพร
2. นายไกรสิทธิ์    มณีกัลป์
1. นางสงวน    อุปนิตย์
21 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายพงศกร    สะแกทอง
2. นายประกิต    สาระชาติ
22 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนา    พิมพ์สุโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    ไกรจันทร์
1. นางกรรณิการ์    พัฒนนิติศักดิ์
2. นางพรทิพย์    โมกศรี
23 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชนาภัทร    ปุริเส
2. เด็กหญิงพนิดา    ยอดคำ
1. นายสมบัติ    ปักเขมายัง
2. นายสิทธิพร    ชลาชัย
24 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายชัยชนะ    บุญยะประภูติ
2. เด็กหญิงเกศรา    ปาปะปัง
1. นายอำนาจ    อิโท่โล่
25 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวภัทรสุดา    วันทา
2. นางสาวธาวิณี    สุทุม
26 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพงษ์ดนัย    ราตีนู
2. เด็กหญิงอัญชนา    บุญประถัมภ์
1. นายพีระศักดิ์    ศิริกิจ
27 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    มณีล้อม
2. นางสาวสุนิตา    เพ็งวัด
1. นางสาวกชกมล    ประวันจะ
2. นางสาวปราณี    พลเรืองทอง
28 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรุจิภา    ทาโพธิ์ทอง
2. เด็กชายนัทธิพงศ์    ธรรมวงษ์
1. นางอัญชนา    ยอดญาติไทย
29 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภุชงค์    ป้องชารี
2. เด็กชายอภิษฎา    รอนบุญชู
30 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนพรัตน์    โสภาวงษ์
2. เด็กหญิงปณิตา    เพียรชนะ
1. นางเสงี่ยม    ภูมินา
2. นางวิไลรัตน์    สุวรรณที
31 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรพรรณ    สีมา
2. เด็กหญิงพรพรรณ    สีมา
1. นางนวลฉวี    บึงมุม
2. นายสุเมธ    ศรีอ่อนหล้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................