งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 000046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสโรชา    กระทุ่มขันธ์
2. เด็กหญิงรามาวดี    ม่วงพาที
1. นายสมัย    มณีทัพ
2. นางกองศรี    มั่งมี
2 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวราพร    ปะสาวะภา
2. เด็กหญิงอรอนงค์    เค้ามูล
1. นางเบญญาภา    กาญจนศรกุล
2. นางสุทิน    หมื่นไธสง
3 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอริศรา    เบ้าหัวดง
2. เด็กหญิงนาตยา    ศรีคุณ
1. นายบุญคง    บินไธสง
4 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชุติมา    ศิริสม
2. เด็กหญิงรัชนู    แก้วโพธิ์
5 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    บุญไธสง
2. เด็กหญิงปิยะดา    บุบผามาลา
1. นางปิยะดา    เที่ยงดีฤทธิ์
6 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    ภูบัวเงิน
2. เด็กหญิงมัณฑณา    ปะติตัง
1. นายภานุพงศ์    นามปักใต้
2. นายทวีศิลป์    เอกรักษา
7 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรวรรณ    วงบ้านดู่
2. เด็กหญิงอริศรา    ประทุมวี
1. นายประเวช    สีสุแล
8 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสารัช    คาระโก
2. เด็กหญิงสไบแพร    เพชรสีสุข
1. นางเสาวคนธ์    ลาตรินทร์
9 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนานนท์    ปธิรูโป
2. เด็กหญิงนุชวรา    หิตายะโส
1. นายเถวียน    ดงเรืองศรี
2. นางสมหมาย    ประมาคะเต
10 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิรวดี    สารากุล
2. เด็กหญิงสิริรัตน์    บุญคำ
1. นางมลิวัลย์    รินทลึก
11 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชณัชฎา    จันทะนันต์
2. เด็กหญิงปัญญาพร    รุนพงษ์
1. นายวีระพันธ์    สังฆมณี
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศุภวัฒน์    กองเพ็ง
2. เด็กหญิงปิยพร    ภูมิศรีจันทร์
1. นายนัฐพล    หมุ่ยมาศ
13 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชุติมา    หลงสอน
2. เด็กชายธนพล    เพชรสีขาว
1. นายสุนันทนา    สุวรรณกูฎ
2. นางสาวสาคร    แก้วทาสี
14 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    โพธิ์คา
2. เด็กชายพันธกร    ภูมิลำเนา
1. นางสมใจ    สมอุดร
2. นางอุไรวรรณ    ยอดสะเทิน
15 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุวัจน์    แก้วกองศรี
2. เด็กหญิงกรรณิกา    ศรีทา
1. นางจันศรี    นาคะโนทด
2. นายเกษม    นาคะโนทด
16 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกฤษฎา    สุนนทราช
2. เด็กชายศุภกิตติ์    นราวงษ์
1. นางรจเรข    บุญเจษฎารักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................