งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 000044
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายดนัย    เขมะโร
2. เด็กชายวัลลภ    โคตรภูมี
3. เด็กชายนราธร    กัณหาป้อง
1. นายสุพจน์    ชาวหนอง
2. นางอรสกุล    จันทะรัง
2 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงลลิตา    ธนาภูมิพิทักษ์
2. เด็กหญิงพนิดา    ยอดคำ
3. เด็กหญิงนิตยา    สอนกลาง
1. นายสมบัติ    ปักเขมายัง
3 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวนิตติยา    แก้วกองนอก
2. นายอนุชา    เสือนิน
3. นางสาววลัยพร    บุญอุ่น
1. นายพีระศักดิ์    ศิริกิจ
2. นายกวีภัทร    ชื่นใจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................