งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 000041
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2
2 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสันติ    แก่นสมบัติ
1. นางมัชฌิมา    ส่งสัมพันธ์สกุล
3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐชัย    ใจบุญ
1. นางบังอร    ประโยชริด
4 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติยาพร    สมดอกแก้ว
1. นางสุจินดา    จันทะกระยอม
5 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงไอลดา    ศรีสมศักดิ์
1. นางมลิวรรณ    จันทเขต
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนริศรา    ชาดขูรู
1. นายทองดี    จันโทสุทธิ์
7 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ชินตู้
1. นางกรรณิการ์    พัฒนนิติศักดิ์
8 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอุไรพร    สิงบุดดี
1. นายสมบัติ    ปักเขมายัง
9 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวขนิษฐา    สงแดง
1. นางสนอง    พรมโนนศรี
10 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ศรีประดู่
1. นางอัญชนา    ยอดญาติไทย
11 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนันทศิริ    สุขโสม
1. นางสายศิลป์    เจริญพันธุุวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................