งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แสดงตลก ม.1-ม.6 000400
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอรรถพล    พลวิเศษ
2. เด็กชายยิ่งพันธ์    ดีสมุทร
3. เด็กชายทรงวุฒิ    มณีศรี
4. เด็กชายอรรถสิทธิ์    ศรีสิทธิ์
5. เด็กชายศุภกร    ดวงภักดีรัมย์
1. นางประมุข    สุริยภาพ
2. นายสังคม    พิมพ์ขวัญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................