งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 000004
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายเกียรติศักดิ์    สอนวงษ์
2. นายอินทร    ตะโคตร
3. นายปรเมศ    ทรงรัมย์
1. นายเสนีย์    ศรีสุนทร
2. นางวิมลรัตน์    ภัทราบุญญากุล
2 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เพียงเกตุ
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    วงศา
3. เด็กหญิงนฤมล    ปะมะโข
1. นางสุรพิน    รักษาพันธ์
2. นายโสภัณ    รักษาพันธ์
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    สีหาชาติ
2. เด็กชายสินศิริ    นุพัด
3. เด็กชายธีรพงษ์    สุนทะวงษ์
1. นายสว่าง    อ่างคำ
2. นายนิคมชัย    ปาลี
4 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายณัฐพล    ศิริเวช
2. นายจักรี    เจริญใส
3. นายวิศรุต    ผองผา
1. นายพิสิษฐ์    เพชรอาวุธ
2. นายวุฒิพงศ์    ลาหนองแคน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................