งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 000398
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจุติพร    การสัย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ขอบใจ
3. เด็กชายอรจิรา    สมอ่อน
4. เด็กหญิงอารียา    ทุมปัด
5. เด็กหญิงสุภาพร    ปัดตาเทสัง
6. เด็กหญิงรสิตา    พะกะยะ
7. เด็กหญิงวิชุดาภรณ์    ทิพย์รัมย์
8. เด็กหญิงกฤษกร    นามัสเก
9. เด็กชายเจษฎาพงษ์    เสนหาญ
10. เด็กชายบรรจง    สงเสริฐ
11. เด็กชายกฤษฎาง    ล่ำสุง
12. เด็กชายธนศาสตร์    ปะสาวะเท
1. นายธนวิชญ์    ทวีวัฒนาปัญญากุล
2. นางสาวสถิต    พันธ์โยศรี
2 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งจิราวรรณ    อาป้อง
2. เด็กหญิงศศิกานต์    ประนัดศรี
3. เด็กหญิงนลิตา    บุดดา
4. เด็กหญิงชมพูนุช    ไปแดน
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    นาคำ
6. เด็กหญิงวรรณญา    หนองเหล็ก
7. เด็กหญิงแพรวพรรณ    กรมรินทร์
8. เด็กหญิงอภัสรา    ฉัตรพิมาย
9. เด็กหญิงชนาภา    ฉัตรพิมาย
10. เด็กหญิงณัฐกานต์    คำจันดี
11. เด็กหญิงชลธาร    ปะวัดสา
12. เด็กหญิงฐิติชญา    พรมโคตร
1. นางเสวียน    ประวรรณถา
2. นางเสงี่ยม    หมื่นแก้ว
3. นายพจนปกรณ์    ถนัดไร่
4. นางวราภรณ์    เย็นวัฒนา
3 โรงเรียนบ้านตาลอก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    แซ่อั่น
2. เด็กหญิงอินทิรา    พลคำมาก
3. เด็กหญิงสุมาลี    หิรัญญาพร
4. เด็กหญิงนงนุช    โสดรุด
5. เด็กหญิงจิราวรรณ    โบดพันธ์
6. เด็กหญิงชลธิชา    สังเสวี
7. เด็กหญิงวรรณวลี    บุญครอบ
8. เด็กหญิงกุลธา    เอี่ยมป้อ
9. เด็กหญิงชรินรัตน์    สังเสวี
10. เด็กชายสิทธิศักดิ์    ปองน้ำสังข์
11. เด็กชายอภิชิต    บุญหลาย
12. เด็กชายเนติพงษ์    หอมหวน
13. เด็กชายนพพล    จันทะสิงห์
14. เด็กชายรุ่งเพชร    ชามนตรี
1. นางนงลักษณ์    การิเทพ
2. นางศศิธร    วาระโก
4 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ชิณราช
2. เด็กหญิงปิยธิดา    หงษ์วิชา
3. เด็กหญิงประภัสสร    ประกอบ
4. เด็กหญิงปวิภาลักษณ์    สิทธิ์ตา
5. เด็กหญิงเปมิกา    เมืองวงษ์
6. เด็กชายน้ำทิพย์    วรรณสิงห์
7. เด็กหญิงปนัดดา    วงษ์ภักดี
8. เด็กหญิงอัญชลิดา    นรทร
1. นางพรรณี    ชิณโภคัง
2. นางนงค์นิตย์    ประกอบ
3. นางพรเนรมิต    ชิณราช
4. นางนิตยาพร    แสงสีงาม
5. นางสาวกรรณิกา    ไทยน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................