งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 000396
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    บุญเพิ่ม
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    แวงวรรณ์
3. เด็กหญิงอรัญณา    ชุ่มกลาง
4. เด็กหญิงศุภาวรรณ    กองไธสง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์    ทับสงเคราะห์
6. เด็กหญิงอรอุษา    ไชยโม
7. เด็กหญิงดารินทร์    จารุจัน
8. เด็กหญิงจันทิมา    สุขวารี
1. นางดวงสมร    รัดจันทอง
2. นางกิตติวรรณ    เชาระกำ
3. นางยุภาพรณ์    จันทเขต
4. นางอรสกุล    จันทะรัง
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวศศิรักษ์    แสนบุดดา
2. นางสาวชุติมา    กูลรัตน์
3. นางสาวนุชรีพร    ช่างไถ
4. นางสาวสุธาทิพย์    ต้นงาม
5. นางสาวมัลลิกา    อู่อรุณ
1. นางเอมอร    ปานจำลอง
2. นางกัณลยาณีย์    ทิพย์พิชัย
3. นางสุกัญญา    แสนบุดดา
4. นายโชติวัติ    โคตรรุฉิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................