งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 000395
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    โพธิ์เกตุ
2. เด็กหญิงนิธิธร    ทิพชรา
3. เด็กหญิงฉัตรสุดา    ทิพชรา
4. เด็กหญิงสุภาวิณี    ศิริสุรักษ์
5. เด็กหญิงศศิธร    เทียงกล้า
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ลาดเหลา
7. เด็กหญิงอนุสรณ์    เทียบมัง
1. นางมยุรี    สุดตะนา
2. นางสาวพัชรี    ประทุมเทา
2 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอพิศรา    เผ่าเวียงคำ
2. เด็กหญิงชฎาพร    ยะมะหาญ
3. เด็กหญิงทักษิณา    บุญสวาย
4. เด็กหญิงลลิตา    ศรจันทร์
5. เด็กหญิงอิศริญา    ลีละออง
6. เด็กหญิงอรอุมา    พรภิรมณ์
1. นางพิกุล    ไตรโพธิ์ท่อน
2. นางสาวภัทราวรรณ    สอนวงษ์แก้ว
3. นางหนูนวล    พันธ์ภักดี
4. นางสุวัฒนา    นิลสิริ
3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุธิดา    บุญตู้
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ปาปะกี
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ    ชาวบ้านใน
4. เด็กหญิงอมรวรรณ    กระซันซาบ
5. เด็กหญิงอภิญญา    บรรณศรี
6. เด็กหญิงณัฐสุดา    สายทองทวี
1. นางจิลาวัลย์    ประจุดทะศรี
2. นายธงชัย    ประจุดทะศรี
3. นางนภาวรรณ    ปักขันติ
4. นายถาวร    ตาพล
4 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเจนภา    พาสนิท
2. เด็กหญิงนิศรา    รัตทะรินทร์
3. เด็กหญิงโชติกา    โพนเงิน
4. เด็กหญิงเบญญาภรณ์    วงศ์ประเมตฐ์
5. เด็กหญิงกรกมล    พิลาแดง
6. เด็กหญิงปวันรัตน์    พันธ์หนองหว้า
7. เด็กหญิงอุรวดี    ศรีประเสริฐ
8. เด็กหญิงโชษิตา    จันทร์เทพ
1. นางอมรา    เนื่องโคตะ
2. นางสาวเสาวนีย์    อามาตย์เสนา
3. นางพิมพ์ภักดิ์    อุทปา
4. นางถนอม    อรรควัฒนากูร
5 โรงเรียนบ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศศินา    บุญหมั่น
2. เด็กหญิงปิยนุช    แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงอักษรศรา    ศรีหรณ์
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ต้นเขียว
5. เด็กหญิงพนิด    โพธิ์เงิน
6. เด็กหญิงสโรชา    บุราณรมย์
7. เด็กหญิงปวีณา    สุขสรณ์
8. เด็กหญิงอิศราภรณ์    บุราณรมย์
9. เด็กหญิงสุธาสินี    แก้วประเสริฐ
10. เด็กหญิงศิรภา    ภาโสภะ
1. นายวานิช    จรรยา
2. นายประสงค์    สีทอนสุด
3. นางพิสมัย    สีทอนสุด
4. นางคำตัน    บัวไชยยา
6 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ประจันทัน
2. เด็กหญิงเปมิกา    พันนาสี
1. นางสาววรรณวิษา    วงษ์วิจารณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................