งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 000394
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2
2 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2
3 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2
4 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวอังคณา    ชะตารุ้ง
2. นางสาวสุนีย์    หัดนอก
1. นายสังคม    สุระศรี
2. นายเสนอ    สุทธิเจริญ
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2
7 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวศิริลักษณ์    ศรีประย่า
2. นางสาวสุกัญญา    คุณพิภาค
1. นายเกียรติศักดิ์    บัวรัตน์
2. นายกัมปนาท    ศรีสุนทร
8 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอาธิป    ปิดตาทะสา
2. เด็กหญิงศิวิมล    จันทะปลาขาว
1. นายทองคำ    ปะติกานัง
9 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    วัฒนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ผลจันทร์
1. นายชัยรัตน์    แยงคำ
2. นายพัฒนเดช    เสตเตมิย์
10 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2
11 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายวัชรินทร์    คลื่นสนั่น
2. นางสาวอรอุมา    ดงนอก
1. นายจิตรกร    ลีหล้านอย
2. นายกฤษดา    สวัสดิ์ถาวร
12 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายปฏิภาณ    ปัจจัยยัง
2. นายธวัชวงค์    แก้วคำจันทร์
1. นายนาวา    แก้วหานาม
2. นางนวลอนงค์    กางมาเทศ
13 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2
14 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    ภูสนงาม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จันกอ
1. นางภัทรพร    ปินะภา
2. นางมยุรี    ติดวงษา
15 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนากร    ปานกล่ำ
2. เด็กชายภานุพงษ์    โฮนทุมมา
1. นายวันชาติ    ชัยพิพัฒน์
2. นางมลิวรรณ    จ
16 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2
17 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป. มหาสารคาม เขต 2
18 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณณิภา    วรรณะวิจิต
2. เด็กหญิงวิภาวดี    ปะโมทะโก
1. นางสาวนฤบล    ธรรมพล
2. นางสาวอำนวยพร    ลีสี
19 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2
20 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    ทุมณี
2. เด็กหญิงมยุรี    ประกายสี
1. นางพรทิพย์    ปะวาระณะ
2. นางสาวศิวารัตน์    ประจุดทะเก
21 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    ลาดเสน
2. เด็กหญิงพุทธรี    พิมพะ
1. นายปรีชา    ไปแดน
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2
24 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    แซ่กัว
2. เด็กหญิงนภากานต์    สีสันเทียะ
1. สิบเอกสัญชัย    ภาจันคู
25 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาววิลาสินี    ใจเอื้อ
2. นางสาวอรทัย    ทิพอาจ
1. นายทวีพงษ์    จูศรี
2. นางสุวภี    แก้วฤทธิ์
26 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชัยชนะ    บุญยะประภูติ
2. เด็กชายเกศรา    ปาปะขัง
1. นายเถวียน    ประวิเศษ
2. นายสมหมาย    ปาปะไพ
27 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวจุรีรักษ์    ภาเจริญสุข
2. นางสาวทิพย์อักษร    มหาดไทย
1. นายสุดใจ    อุบลบาล
2. นายกิตติศักดิ์    พลสิทธิ์
28 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2
29 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายกิตติภัฎ    ผดาวัน
2. นายศตพล    กระแสเทพ
1. นายอนุรักษ์    บูรณธนิต
2. นางสถาพร    บุตรสำราญ
30 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2
31 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเกรียงไกร    ทุมโนน้อย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แดงทุมมา
1. นายสุทัศน์    ลาหนองแคน
32 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2
33 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิตติมา    อัตพล
2. เด็กหญิงศรัญพร    เพชรสุข
1. นายไพรัช    กัณโสภา
2. นายต๋อง    สุวรรณ์
34 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอัฑฆ์    คล่องธัญกรณ์
2. เด็กชายอนุชา    ชาติวิเศษ
1. นายสุชาติ    ศรีชาดา
35 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2
36 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2
37 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................