งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 000393
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจิรศักดิ์    กล้าแข็ง
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์    ปะนันโต
1. นางวิไลวรรณ    อิสสระวงศ์
2. นายอนุวัต    อิสสระวงศ์
2 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    บุตริมา
2. เด็กหญิงวิภาดา    หนีภัย
1. นางสงวน    ไมตรีแพน
2. นายวิมาน    แสนบุญโท
3 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2
4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจิราวัฒน์    ดวงแพงมาตร
2. เด็กชายปองพล    ฝ่ายพลแสน
1. นายนิคม    จุปะมะนัย
2. นายไพบูลย์    พันสุดน้อย
5 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงบุษกร    ประทุม
2. เด็กชายกาญติมา    บุบผามาลา
1. นายสมชาย    มุ่งร่มกลาง
6 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2
7 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    ภูมิภักดิ์
2. เด็กชายศุภชัย    หม่องคำมี
1. นายประเวช    สีสุแล
8 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2
9 โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2
11 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพัดสน    สาสีดา
2. เด็กชายอนุชิต    หัสโก
1. นายวีระชัย    แสงโทโพธิ์
2. นางภคพร    มูลธรา
12 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2
13 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    ปทุมขำ
2. เด็กหญิงกุลกันยา    บุญมาศ
1. นางวันดี    มุสิกา
2. นายเสาวนาถ    ศิริพรทุม
14 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิริยาพร    สุดบอนิจ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    สิทธิสำราญ
1. นายสุรศักดิ์    บัวบาน
2. นางพิณพิมล    มะโนสา
15 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2
16 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนริศรา    อาสาเสนา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    พวงศรีเคน
1. นายไพรัช    กัณโสภา
2. นายคำพันธ์    อรุณโณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................