งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 000392
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวเพชรมณี    พรมโคตร
2. นางสาวจีระนันท์    กำไพรินทร์
3. นางสาวชรินรัตน์    คำกองแก้ว
1. นายเกียรติศักดิ์    บัวรัตน์
2. นางสาวหทัยกาญจน์    นามมงคล
2 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2
3 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาววัชปรียา    วรเชษฐ
2. นางสาวนิตยา    แสงอรุณ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    แสงอรุณ
1. นายทวีพงษ์    จูศรี
2. นางสุวภี    แก้วฤทธิ์
4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกลศาสตร์    แป่มจำนัก
2. เด็กชายสรวิศ    ยอดลองเมือง
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์    อัตเน
1. นายไพรัช    กัณโสภา
2. นายต๋อง    สุวรรณ์
5 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................