งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 000391
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช    ปาละโค
2. เด็กหญิงศรินยา    บุตรบ้านเขวา
3. เด็กหญิงอนุศรา    สืบราศี
1. นางกันยา    จอมศรีกระยอม
2. นายสุพจน์    จอมศรีกระยอม
2 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    จันทร์กลาง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    กิมพา
3. เด็กชายสิทธิชัย    พากเพียร
1. นายไกรทอง    พนาดร
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    โพธิ์ไพ
2. เด็กหญิงพรนภา    บัวรัตน์
3. เด็กหญิงวราภรณ์    แก้วธานี
1. นางรัชนี    ศรีมงคล
2. นางบัวไข    รุจิรเมธากุล
4 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    เทือกมูล
2. เด็กหญิงรัชดา    แคนโอง
3. เด็กหญิงโคมแก้ว    ทบแก้ว
1. นายพีรนัย    พัดทะอำพันธุ์
2. นายอดิศักดิ์    ตั้งหลัก
5 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝ่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยมาศ    ไปยะโพธิศรี
2. เด็กหญิงปนัดดา    ปัตตาลาโพธิ์
3. เด็กชายณัฐพล    ภูตะดา
1. นางสาวศิริพรรณ    พร้อมพิมพ์
2. นางทองทรัพย์    พรมโชติ
6 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนำทิพย์    เปตานัง
2. เด็กหญิงอารียา    ไอยะรา
3. เด็กหญิงสาวิตรี    ชัยษา
1. นางทองบน    มาระตา
2. นางสุพัตตา    ลาวัลย์
7 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    แสนแก้ว
2. เด็กหญิงอชิรญา    วีระพันธ์
3. เด็กหญิงเมธาพร    บัณฑิตเสน
1. นางสมทรง    มะปะเท
2. นายมานิตย์    เนาว์แก้ว
8 โรงเรียนบ้านดู่หนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสหัสวรรษ    ปักกะสัง
2. เด็กชายชยันต์    เพ็งผลา
3. เด็กชายประเสริฐ    วิเชียร
1. นางรังษี    ภาภักดี
2. นางสาวลักคนา    ปะวันโน
9 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุวิไล    บุญสิน
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย    รัชวงษ์
3. เด็กหญิงอารียา    โทอรัญ
1. นางอรุณลักษณ์    คำมณี
2. นายอนุราช    ลิลากุด
10 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภัคจีรา    เห็มไธสง
2. เด็กหญิงเขมิกา    โคตรไกรสร
3. เด็กหญิงชดาวรรณ    พันสีเงิน
1. นายทวีพงษ์    จูศรี
2. นางสุวภี    แก้วฤทธิ์
11 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    อุทาหรณ์
2. เด็กหญิงอทิติยา    ยะถีโล
3. เด็กหญิงกมลา    ุคุณโน
1. นางสมบูรณ์    เทียมพยุหา
2. นางถนอม    อรรควัฒนากูร
12 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนาธิป    นิลคำ
2. เด็กหญิงศศิกานต์    สินเมฆา
3. เด็กชายยุพาวดี    ทองมา
1. นายต๋อง    สุวรรณ์
2. นางปุณรดา    สิงหโยทะกา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................