งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แอโรบิก ม.1-ม.6 000390
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณฤทัย    ทองจุลละ
2. เด็กหญิงกุลนิกา    พรมโสภา
3. เด็กหญิงพิมนภา    สิมศิริวัฒน์
4. เด็กหญิงกมลพรรณ    เหวนอก
5. เด็กหญิงอำไพพร    ค้ากระบือ
6. เด็กหญิงปิยะนุช    สัมมาขันธ์
7. เด็กหญิงพิมฤดี    จำปาสุโพธิ์
8. เด็กหญิงอังคณา    ชะตารุ้ง
9. เด็กหญิงสุนีย์    หัดนอก
10. เด็กหญิงนัฐยา    มหาสิงห์
11. เด็กหญิงณัฐณิชา    จอมทอง
12. เด็กหญิงพรนภา    ปุริตาเน
13. เด็กหญิงดวงตะวัน    คะกาเนปะ
14. นายสันติ    แก่นสมบัติ
15. นายณรงฤทธิ์    ภูครองนาค
1. นางสกุล    คำพิพจน์
2. นางสาวจารุวรรณ    ประเสริฐสังข์
3. นางยุพาลักษณ์    ใจถวิล
4. นางยุพิน    กันบุรย์
2 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    อะปะมายา
2. เด็กหญิงสุมาลี    แสงสว่าง
3. เด็กหญิงภาลินี    ทนิตไธสง
4. เด็กหญิงมนทิรา    โมนาติ
5. เด็กหญิงพรพิมล    พัดตังโม
6. เด็กหญิงเขมิกา    อะปะมายา
7. เด็กหญิงสุทธิดา    เพ็งหวัง
8. เด็กหญิงเกตฤดี    ราชวินทร์
9. เด็กหญิงสุภาพร    พรมโคตร
10. เด็กหญิงวรรณา    สุรพล
11. เด็กหญิงนัทกานต์    หมื่นลือ
12. เด็กหญิงสุพัตรา    สุรพล
13. เด็กหญิงปรียานุช    แว่นจันลา
14. เด็กหญิงศิริวรรณ    เหล็กเหม่เทพ
15. เด็กหญิงวรัญญา    คำชนะชัย
1. นายพานิช    วิริยะ
2. นายสราวุฒิ    จันทรสมบัติ
3. นางสาววิลาวัลย์    จันทะดวง
4. นางสาวนภาภรณ์    จตุรปา
3 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสกล    คุ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงกนกพร    แดงกันจัน
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    ยอดจำปี
4. เด็กหญิงสุวนันท์    พันลอ
5. เด็กหญิงอาทิตยา    ไชยอินสูญ
6. เด็กหญิงกาจนา    ผาสุข
7. เด็กหญิงวงสนา    สีทอง
8. เด็กหญิงบุญพา    สีทอง
9. เด็กหญิงสุดารัตน์    ผ่อนผาแดง
10. เด็กหญิงเบณมาศ    สุขศิริ
11. เด็กหญิงอาทิตติญา    สิมมะลี
12. เด็กหญิงกรรณิการ์    มาตมูล
13. เด็กหญิงประภาพร    คำบาง
14. เด็กหญิงสุธิดา    เครือจันทร์
1. นางมุทิณี    แวงแสน
2. นางสุภาพร    สุริยา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................