งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แอโรบิก ป.1-ป.6 000389
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธนัฐดา    ปะมังคะสัง
2. เด็กหญิงกาญจนา    โพทุมมา
3. เด็กหญิงธนัยพร    หาชื่น
4. เด็กหญิงธารารัตน์    หมวกอินทร์
5. เด็กหญิงอินทร์ทิรา    จันทะวฤทธิ์
6. เด็กหญิงธิดามาศ    พงศธร
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์    สินตรา
8. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    จงรัดกลาง
9. เด็กหญิงภาวินี    ประสมสี
10. เด็กหญิงปัทมาวรรณ    ชมภูวิเศษ
11. เด็กหญิงอาทิตตยา    ประเสริฐสังข์
12. เด็กหญิงจุฑารัตน์    บุญลือ
13. เด็กหญิงเมศิญา    ลาตะวงษ์
14. เด็กหญิงพรไพริน    อุดมเมฆ
15. เด็กหญิงรมย์จุรี    สืบสุนทร
1. นายสวัสดิ์    หลาบคำ
2. นางสมลักษณ์    หลาบคำ
3. นางสุภาพร    วัฒนบุตร
4. นางสุจิตรา    ปานาเต
2 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนราทร    บุญโพธิ์
2. เด็กชายพลฤทธิ์    ศรีน้อย
3. เด็กชายธนพัฒน์    ดาดี
4. เด็กชายธนพนธ์    ปากเมย
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ธรรมกาโร
6. เด็กหญิงจิรารัตน์    ปะนัดสุนัง
7. เด็กหญิงเกษกนก    โคตรศรีภูมิ
8. เด็กหญิงอรพรรณ    หงส์บุญ
9. เด็กหญิงอภิฤทัย    แสนแก้ว
10. เด็กหญิงพัชรินทร์    พันโนราช
11. เด็กหญิงขัตติยา    อาปะมาเถ
12. เด็กหญิงหฤทัย    บุญญาชีพ
13. เด็กหญิงอมรยุรี    ลาดศรี
14. เด็กหญิงอัณณา    อาดอัน
15. เด็กหญิงปรารถนา    สีหาบุญทอง
1. นายอัมพร    คำบุญเรือง
2. นายเอกราช    สิงหาราโท
3. นางสาวเย็น    กะวิเศษ
4. นางสาวนัยนา    คำใส
3 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปาลิตา    เสละ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    แสวงสิน
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ    โทอรัญ
4. เด็กหญิงชลธิชา    สุราช
5. เด็กหญิงสวลักษณ์    กาบทุม
6. เด็กหญิงนภัสสร    ปักกาโล
7. เด็กหญิงเจนจิฬา    ปักการะนัง
8. เด็กหญิงศรัณญา    เวสา
9. เด็กหญิงสุชัญญา    ปะนามะเท
10. เด็กหญิงปัตถมาพร    กิลี
11. เด็กหญิงเพ็ญนภา    เวสา
12. เด็กหญิงอภิญญา    ประกอบมัย
13. เด็กชายเมธวิน    ปักกาโล
14. เด็กชายชนพัฒน์    ปักกาโล
1. นายสุรสิทธิ์    ปินะเล
4 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนัยชนก    เงินไธสง
2. เด็กหญิงปนัดดา    ปินะสา
3. เด็กหญิงเบญญาภา    ทองชนะ
4. เด็กหญิงศราญรัตน์    ประสานพันธ์
5. เด็กชายกิตติ    สอนวงษ์แก้ว
6. เด็กชายราชันย์    ปัตติลาพัง
7. เด็กชายทักษิณ    น้อยบุดดี
8. เด็กชายกิตติศักดิ์    สุนทะวงศ์
9. เด็กชายธวัชชัย    ยองมณี
10. เด็กหญิงสุวัณณา    อนุศิริ
11. เด็กหญิงจริยา    ยอดประทุม
12. เด็กหญิงฐาปณีกรณ์    ทอนโพธิ์แก้ว
13. เด็กหญิงสุกัญญา    ยิ่งสุข
14. เด็กหญิงนิพาดา    วงศ์กัณหา
15. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    ปล้องทา
1. นางละมัย    ปาปะขำ
2. นางนิตยา    ยางนอก
3. นางจินตนา    สารพล
4. นางสมจิตร    ธรรมอินทร์
5 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสิริกัลยา    เจริญดี
2. เด็กหญิงอภิญญา    น้อนจันวงษ์
3. เด็กหญิงสาวิตรี    โพธิ์แสงดา
4. เด็กหญิงอมลธีรา    สอนวงษ์แก้ว
5. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    บาลศิริ
6. เด็กหญิงกัลย์สุดา    โยตะคง
7. เด็กหญิงชลธิชา    โยตะคง
8. เด็กหญิงกุลสตรี    ยามไธสง
9. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีบู้อ่ำ
10. เด็กหญิงณัฐริกา    มูลศรีสุข
11. เด็กหญิงสุรีรัตน์    เสลา
12. เด็กหญิงชลธิชา    เดิมทำรัมย์
13. เด็กหญิงสุนิตา    สมพร
14. เด็กหญิงสุธิดา    พลไชยขา
15. เด็กหญิงอักษราภัก    กองศิริ
1. นางนิลัดดา    เนื่องศรี
2. นางยุพาภรณ์    เสลานอก
3. นางอัญชรินทร์    สีปอพาน
4. นางสาววรรณรัตน์    แก้วเกษเกลี้ยง
6 โรงเรียนบ้านแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชฏาธาน    ขาวภา
2. เด็กหญิงกรรณิกา    นานอก
3. เด็กหญิงอนันญา    คำภักดี
4. เด็กหญิงชมพูนุช    ชาวหนอง
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แสงโทโพธิ์
6. เด็กหญิงพัชรมัย    สุวิชัย
7. เด็กหญิงชลธิชา    ยังจัน
8. เด็กหญิงวัลนิสา    ดาแก้ว
9. เด็กหญิงสิริยากรณ์    นนตะศรี
10. เด็กหญิงอาริยา    สุขเกษม
11. เด็กหญิงปิยพร    ประทุมสังข์
12. เด็กหญิงกนกวรรณ    ดงกาวัน
13. เด็กหญิงอญธิสา    หลักคำพันธ์
14. เด็กหญิงศรัณยา    คงสัตย์
15. เด็กหญิงพิทยารัตน์    ชาวพงษ์
1. นางพุทธรักษ์    ภูตาโก
2. นางสุวพร    ศรีสารคาม
3. นางจินตนา    ปฏิการสุนทร
4. นางเกษร    จันทะกล
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรี    พงษ์สระ
2. เด็กหญิงรจนา    ตาลเอียม
3. เด็กหญิงสุชาดา    นามแฝง
4. เด็กหญิงธัญชนก    ชาชำนาญ
5. เด็กหญิงปนิดา    เมืองแนว
6. เด็กหญิงกัลยรัตน์    โสกันต์
7. เด็กหญิงณัฐติญา    โอทอง
8. เด็กหญิงณัฐพร    สอนเสนา
9. เด็กหญิงพิยะดา    สุขทวี
10. เด็กหญิงศุภวรรณ    จำทุ่งวัง
11. เด็กหญิงวารี    ศิรินัย
12. เด็กหญิงกมลลักษณ์    สุคำภา
13. เด็กหญิงพรทิพภา    มาฤทธิ์
14. เด็กชายกรกต    บุญชาญ
15. เด็กชายอานนท์    เกษี
1. นายสุภาพ    ยศไกร
2. นางสาวอนุสรณ์    จันทะพิมพ์
3. นายเสมอ    ดวงแก้ว
4. นายวิจิตร    แก่นผกา
9 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพิศมัย    ครองสิงห์
2. เด็กหญิงปณิตา    โคตรแก้ว
3. เด็กหญิงพรพิมล    บุญใหม่
4. เด็กหญิงชนัญญธิดา    เพชรแสง
5. เด็กหญิงนราวัล    ครองสิงห์
6. เด็กหญิงอารียา    พรดี
7. เด็กหญิงภัสภาพัน    ยาวดี
8. เด็กหญิงกุลนรี    ครองสี
9. เด็กหญิงมัลลิกา    จันทับ
10. เด็กหญิงนลิณี    ศรีธรณ์
11. เด็กหญิงวรรณเลขา    สุภะกำ
12. เด็กหญิงกนกพร    ศาลาแดง
13. เด็กหญิงนันทกานต์    แก้วหานาม
14. เด็กหญิงนริศรา    ปะกิลาพัง
1. นางสาวประดับ    ปะกิลาภัง
2. นางถวิตา    เจริญโชพัฒน์
3. นายนิวัฒน์    โตศิลา
4. นายคูรศักดิ์    เมิกข่วง
10 โรงเรียนบ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชาติสมัย    สิงห์คำป้อง
2. เด็กชายสัจพงษ์    เหลา
3. เด็กชายอนุรักษ์    ประไพรเพชร
4. เด็กหญิงรัชนีกร    อัฒจักร์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    เหลา
6. เด็กหญิงจิรนันท์    สุวรรณรัก
7. เด็กหญิงอรพรรณ    แสงงาม
8. เด็กหญิงรุ้งนภา    ปะวันนา
9. เด็กหญิงเบญจมาศ    ปะวะโข
10. เด็กหญิงภัทธิรา    วงค์พรมมา
11. เด็กหญิงอภิญญา    ธงเอก
12. เด็กหญิงดาหวัน    ไชยมี
13. เด็กหญิงสไบทิพย์    เพชรอิน
14. เด็กหญิงนภาพร    ก่อเกียรติพงษ์
15. เด็กหญิงรินดา    เหลา
1. นายอุดร    ไชยเสนา
2. นางพรชนก    สีหาบุดโต
3. นางสัมฤทธิ์    ประสงค์สุข
4. นางอ้อยใจ    ประกอบคำ
11 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    มัควัลย์
2. เด็กหญิงเกวลี    เลนคำมี
3. เด็กหญิงปนิดา    พรลำเดช
4. เด็กหญิงวิรดา    เรื่อศรีจันทร์
5. เด็กหญิงกมลทิพย์    สังเกตกิจ
6. เด็กหญิงอันธิกา    ช่วงสันเทียะ
7. เด็กหญิงสุภาวดี    สำราญดี
8. เด็กหญิงอริสา    แก่นศิริ
9. เด็กหญิงปนัดา    พลยามา
10. เด็กหญิงสุมาลี    สำราญดี
11. เด็กหญิงอภิสรา    อันเสนา
12. เด็กหญิงมณฑิตา    นาคชา
13. เด็กหญิงปิยะนุช    พินิจกิจ
14. เด็กหญิงศรินญา    พูลมะณี
15. เด็กหญิงนิชารีย์    ฤทธิ์ไธสง
1. นางนิลัดดา    อุทปา
2. นางภัทรธิดา    เดโชเม็ง
12 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2
13 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    ศรีบุตรโคตร
2. เด็กหญิงจิรา    โพพยัคฆ์
3. เด็กหญิงนพมาศ    สุขเทศ
4. เด็กหญิงมุทิตา    มุงคุณ
5. เด็กหญิงนราภรณ์    โทรา
6. เด็กหญิงพาณิภัค    ศรีมหาพรม
7. เด็กหญิงธนันชนก    โพพยัคฆ์
8. เด็กหญิงวรัญญา    วิชานนท์
9. เด็กหญิงสุจิตรา    สนิท
10. เด็กหญิงญานัท    จ้อยศักดา
11. เด็กหญิงสาธิมา    โพธิ์พยัคฆ์
12. เด็กหญิงชลนิชา    สุพะกำ
13. เด็กหญิงปิยะวรรณ    ลีหล้าน้อย
14. เด็กหญิงปุณยาพร    โคกสีนอก
15. เด็กหญิงสาวิกา    สิงธิมาตร
1. นางทองพูน    สอนบุญชู
2. นางหทัยรัตน์    ศิริ
3. นางทัศนีย์    พลตื้อ
4. นางชูศรี    นนทะนำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................