งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 000038
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์    วงศ์สีดา
1. นางสาวพัชรา    พันสีเลา
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร์    พาขุนทด
1. นางบัวไข    เทียบโพธิ์
3 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ภูครองนาค
1. นางมัชฌิมา    ส่งสัมพันธ์สกุล
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวนฤทัย    สุนทะวงษ์
1. นางยุพยงค์    เสตเตมิย์
6 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวธิติยาภรณ์    บุญเต็ม
1. นางปทุมทิพย์    โคตุทา
7 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวกชพร    ระวงศ์
1. นางพิสมัย    หัตถนิรันต์
8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวกฤษฎาพร    สีฟิซิ
1. นางบังอร    ประโยชริด
9 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาวินี    โสภาพ
10 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณรงค์กร    โสร่วมข้อ
1. นางศิริพรรณ    ชุมโพธิ์น้อย
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    นินทราช
1. นางสุกัญญา    แสนบุดดา
12 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    โพธิ์ไธสง
1. นางสาวนฤมล    ธรรมพล
13 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ลานรอบ
14 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรุติกานต์    บัวบุญ
1. นางพรพิทย์    ปะวรระณะ
15 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวสุภาวะดี    ซินวิ
1. นางสาวรัตนา    ประกอบนันท์
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิตา    พรมโสภา
1. นายทองดี    จันโทสุทธิ์
17 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงบุษราคัม    ประกำแหง
1. นางพิสมัย    หัตถนิรันต์
18 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปรัชญา    โนธราช
1. นายปานชัย    ปาปะไพ
19 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรวิพร    เศษไธสง
1. นางกรรณิการ์    พัฒนนิติศักดิ์
20 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายนิติพล    บุญเชิดชู
1. นางสนอง    พรมโนนศรี
21 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรชนก    หรัญราช
1. นายพีระศักดิ์    ศิริกิจ
22 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    แสงอรุณ
1. นางสาวกชกมล    ประวันจะ
23 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    แสงโนราช
1. นายสุพล    แสงกะลา
24 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    บุญกิริยารัติ
1. นายคำตัน    สุคโต
25 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงประณิตา    ทองนาค
1. นางสายศิลป์    เจริญพันธุวงศ์
26 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอภัสรา    พงพันนา
1. นางเสงี่ยม    ภูมินา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................