งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 000379
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ประดับการ
2. เด็กหญิงประกายเพชร    เช่นพิมาย
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา    มูลทรัพย์
4. เด็กหญิงสุมณฑา    มูลสาร
5. เด็กหญิงวิภาวิณ    รัตน์ไพร
6. เด็กหญิงศิริวรรณ    หมั่นยืน
1. นางสุรพิน    รักษาพันธ์
2. นายวัลลภ    ประวารณะ
3. นางเพชรพันธุ์    ประภาศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................